Relacje Inwestorskie Noobz from Poland S.A.

 
 

Walne zgromadzenie akcjonariuszy:

 
  1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna - Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Kapitałowa Noobz from Poland Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

3. GRUPA KAPITAŁOWA NOOBZ FROM POLAND S.A. - SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018

4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej NOOBZ FROM POLAND Spółka Akcyjna - Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Noobz from Poland Spółka Akcyjna (dawniej Plantator S.A.) za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

6. NOOBZ FROM POLAND S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 R.

7. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NOOBZ FROM POLAND S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.

8. Raport ESPI

9. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noobz From Poland S.A. na dzień 2 kwietnia 2019 roku

10. Projekty uchwał na ZWZ

11. Wzór pełnomocnictwa i formularza

12. Informacja o ogólnej liczbie akcji