ENG / POL

 

Privacy Policy Noobz Pl Sp. z o.o.

 

Introduction

 

It's great that you decided to visit our website http://www.noobzfrompoland.com/, which is owned by Noobz Pl Sp. z o.o.,

 

We inform you that we collect and process your personal data. This document defines the principles and purposes of processing these data. It also describes how we obey your rights and how you can claim them.

 

§.1 General Provisions

 

 1. The data administrator is Noobz PL Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at Grójecka Street 34/16, entered into the National Court Register (KRS) number: 0000658849, for which the register is kept by the District Court (Sąd rejonowy) for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register, NIP: 5252694660, REGON: 366371709. Data protection is carried out in accordance with the requirements of generally applicable laws, and their storage takes place on secured servers.

 2. For the interpretation of terms a glossary of the Regulations is used, or as described in the Privacy Policy (if it results directly from the description).

 3. For the purposes of better reception of the Privacy Policy, the term:

 1. "User" has been replaced by the word "You",

 2. "Administrator" has been replaced by the word "We".

 3. "GDPR" means Regulation of the European Parliament and of the European Council (EC) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC

 1. Respecting the right to privacy, we care about data security.

 2. Personal data provided in the form on the landing page are treated as confidential and are not visible to unauthorized persons.

   

§2. Data Administrator

 

 1. We are the administrator of our clients’ data. This means that if you contact us via our website or by e-mail, we process your data which may include: name, surname, e-mail address, telephone number, position, place of work, place of residence, IP address.

 2. We are also the administrator of the database of subscribers to the newsletter and people declaring the purchase of our products.

 3. Personal data is processed:

 1. in accordance with the provisions on the protection of personal data,

 2. in accordance with the Privacy Policy implemented,

 3. to the extent and for the purpose necessary to establish, shape the content of the Agreement, change or to terminate it and correctly implement the Services provided electronically,

 4. to the extent and purpose necessary to fulfill legitimate interests (legally legitimate purposes), and the processing does not violate the rights and freedoms of the data subject;

 5. to the extent and purpose consistent with your consent.

 1. Every person of whom this data concerns (assuming we are its administrator) has the right to access data, rectify, delete or limit processing, the right to object, the right to lodge a complaint to the supervisory body.

 2. Contact with the person supervising the processing of personal data in the organization of the Service Provider is possible via e-mail: info@noobzfrompoland.com.

 3. We reserve the right to process your data after termination of the Agreement or withdrawal of consent only to the extent of the need to seek possible claims before the court or if national or EU regulations or international law oblige us to retain data.

 4. The Service Provider has the right to share personal data of the user and his other data with entities authorized under the applicable law (e.g. law enforcement authorities).

 5. Removal of personal data may occur as a result of the withdrawal of consent or filing of a legally admissible objection to the processing of personal data.

 6. The Service Provider does not share personal data with other entities than authorized under the applicable law.

 7. We have implemented pseudonymisation, data encryption and we have introduced access control, thanks to which we minimize the effects of a possible breach of data security.

 8. Personal data is processed only by persons authorized by us or by the processor with whom we work closely.

 

§3. Cookies

 

 1. The site www.noobzfrompoland.com uses cookies. These are small text files sent by the web server and stored by the browser computer software. When the browser reconnects with the site, the site recognizes the type of device the user connects with. Parameters allow to read information contained in them only to the server that created them. Cookies therefore make it easier to use previously visited websites.

 2. The information collected relates to the IP address, type of a browser used, language, type of an operating system, Internet service provider, time and date information, location and information sent to the website via the contact form.

 3. The collected data is used to monitor and check how users use our sites to improve the functioning of the website, providing more effective and problem-free navigation. We monitor user information using Google Analytics, which records user behavior on the site.

 4. Cookies identify the user, which allows the content of the website that he uses to be adapted to his needs. By remembering his preferences, he makes it possible to match ads addressed to him. We use cookies to guarantee the highest standard of convenience of our website, and the collected data is used only within our company to optimize operations.

 5. On our website we use the following cookies:

 1. "necessary" cookies, enabling the use of services available as part of the website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication within the website;

 2. cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication within the website;

 3. "performance" cookies, enabling the collection of information on the use of website pages;

 4. "functional" cookies, allowing "remembering" the settings selected by the user and personalizing the user interface, e.g. in terms of the language or region of the user's origin, size of the font, appearance of the website, etc.;

 5. "advertising" cookies, enabling users to provide advertising content more tailored to their interests.

 1. The User may at any time disable or restore the option of collecting cookies by changing the settings in the web browser.

   

§4. Final Provisions

 

 1. Additional personal data, such as an e-mail address, are collected only in places where the user expressly consented to it by completing the form. The above data is retained and used only for the needs necessary to perform a given function.

 2. This document is effective starting May 25th 2018.

 

ENG / POL

 

Polityka Prywatności Noobz Pl Sp. z o.o.

Wstęp

Świetnie, że postanowiłeś odwiedzić naszą stronę internetową http://www.noobzfrompoland.com/  , której właścicielem jest Noobz Pl Sp. z o.o.,

Informujemy Cię, że zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych. Opisuje także, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw oraz w jaki sposób możesz ich dochodzić.

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Noobz PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 34/16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000658849, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252694660, REGON: 366371709. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin:
  1.  „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  
  2. „Administrator” zastąpiony został określeniem „My”.
  3. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanując prawo do prywatności, dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Jesteśmy administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub przez e-mail, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, miejsce zamieszkania, adres IP.
 2. Jesteśmy także administratorem bazy osób zapisanych na newsletter i osób deklarujących nabycie naszych produktów.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  5. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@noobzfrompoland.com .
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1.    Witryna www.noobzfrompoland.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2.    Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.    Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4.    Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

5.    Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a.    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c.      „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d.    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e.    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.    Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

 

§4. Postanowienia końcowe

 

1.    Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

2.    Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.